Informatie collecte/venten

Collecte of verkoop?

Regelmatig komen er op de sociale media waarschuwingen voorbij over mogelijk illegale collectes. Uit ervaring kan er gesteld worden dat deze goed te scheiden zijn tussen collectanten en verkopers. Beiden komen bij u aan de deur maar hoe herkent u deze? En hoe kan u weten welke collecte wel en welke niet mag?

Allereerst wat is een collecte?  De algemene plaatselijke verordening van Zuidplas(APV) heeft het als volgt verwoord :  Onder een inzameling van geld of goederen wordt mede verstaan: het bij het aanbieden van goederen, waartoe ook worden gerekend geschreven of gedrukte stukken, dan wel bij het aanbieden van diensten aanvaarden van geld of goederen, indien daarbij te kennen wordt gegeven of de indruk wordt gewekt dat de opbrengst geheel of ten dele voor een liefdadig of ideëel doel is bestemd.

In normale mensentaal is het ophalen van geld, het werven als donateur of goederen ten bate van een goed doel een collecte. De meeste collectanten hebben altijd een legitimatie en een herkenbare collectebus als ze bij u aan de deur komen. Er is een kalender waarbij u wekelijks kan checken welke organisatie deze week mag collecteren.

Deze kalender is te vinden op https://www.cbf.nl/collecterooster/gemeente-roosters/Zuidplas/#starttab

Maar als er een andere organisatie herkenbaar met een collectebus aan de deur staat die niet in de kalender vermeld is dan is er sprake van een overtreding, net als een goed doel dat u donateur wil maken. Vraag dan gerust naar de collectevergunning en als u het niet vertrouwd neem dan contact met de politie op via 0900 8844

Venten

Gewone verkoop van goederen mag wel. Dat wordt venten genoemd en mag alleen op maandag tot en met zaterdag tussen 09:00 en 21:00 uur. Buiten die tijden en op zondag is het niet toegestaan om aan de deur te venten. Verkoop ten bate van een goed doel valt onder collecte.

Maar laten we ons niet bang maken en steun de man of vrouw die voor een goed doel vrijwillig zich inzet met de collectebus. Het zou jammer zijn als deze goedbedoelende mensen zouden worden gestraft door mensen die het nu eenmaal niet zo goed voorhebben met goede doelen en deze misbruiken of er zelfs geld aan willen verdienen zoals de professionele zieltjeswinnaars.

Voorbeelden:

– Iemand komt stroopwafels verkopen voor de stichting Help Andre de winter door. Dat is een heel goed doel maar het is volgens de APV is dit niet venten maar collecteren. Dit mag dus alleen met vergunning van de gemeente.

– Bram gaat flessen en statiegeld bonnen verzamelen voor serious request, het is een nobel doel maar ook hier moet toestemming voor worden gevraagd bij de gemeente. Bram is minderjarig dus zijn vader moet bij alle activiteiten aanwezig zijn.
– Er staan uitzendkrachten voor de deur die u vragen hun goede doel te steunen door donateur te worden. Ze zijn goed herkenbaar namens het doel maar ze staan niet in de CBF kalender voor die week en ze hebben geen vergunning. Er is dan toch sprake van een illegale collecte en geen verkoop.
– In het winkelcentrum staat een aardige meneer te collecteren elke week voor een doel van een nare ziekte. Op de vraag of hij een vergunning heeft komt het antwoord dat het mag van het winkelcentrum. Maar zonder vergunning van de gemeente mag het niet.
– Een dakloze verkoopt de straatkrant voor de winkel. De verkoop van daklozenkranten is noch venten noch collecteren. Op grond van artikel 7 van de Grondwet kan het verkopen niet verbonden worden aan een vergunning.
Aanmelden
Direct aanmelden