Beleid gemeente Zuidplas inzake collecteren zonder vergunning

Regelgeving

Artikel 5:13 APV is van toepassing.

  1. Het is verboden zonder vergunning van het college een openbare inzameling van geld of goederen te houden of daartoe een intekenlijst aan te bieden. Onder een inzameling van geld of goederen wordt mede verstaan: het bij het aanbieden van goederen, waartoe ook worden gerekend geschreven of gedrukte stukken, dan wel bij het aanbieden van diensten aanvaarden van geld of goederen, indien daarbij te kennen wordt gegeven of de indruk wordt gewekt dat de opbrengst geheel of ten dele voor een liefdadig of ideëel doel is bestemd.
  2. Het verbod geldt niet voor een inzameling die in besloten kring gehouden wordt
  3. Paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht is van toepassing.

Collecteren met vergunning

Voor het houden van een inzamelactie voor een charitatief doel is altijd een vergunning nodig. Dit heet een collectevergunning. Landelijke instellingen zijn opgenomen in het collecterooster van het

Centraal Bureau voor de Fondsenwerving. Op die manier is voor een heel kalenderjaar op voorhand bekend welke instantie gedurende welke periode mag collecteren. In dit collecterooster zijn ook vrije periodes opgenomen. In deze vrije periode mag ons college aan bijvoorbeeld een lokale of regionale instelling een collectevergunning verlenen. Dit laatste ontbreekt in het schema.

 Handhaving

Handhaving van de APV is een taak van de overheid, waaronder de politie en gemeente. Echter, de gemeente en politie stellen  prioriteiten in de handhaving.

Wat betreft de handhaving op het collecteren zonder vergunning geven zowel de gemeente als politie geen prioriteit.

 Gemeente

Het collecteren zonder vergunning is geen veiligheidsvraagstuk, daarom geeft de gemeente hieraan geen prioriteit. Dat wil zeggen dat de gemeentelijke handhaving geen meldingen oppakt.

Vermeld moet wel worden dat onze inwoners primair verantwoordelijk zijn aan wie zij geld geven. Indien het goede doel niet vertrouwt wordt, kan het college zich voorstellen dat er geen geld wordt gegeven.

Indien er sprake is van een verdachte situatie dan wel verdachte personen, adviseert het college altijd 112 te bellen.

Politie

Het collecteren zonder vergunning vraagt van de politie geen geprioriteerde inzet. Indien inwoners melding maken van een verdachte situatie, zal hierop conform afspraken politionele inzet worden gepleegd.

Wat doen met signalen van collecteren zonder vergunning

  • Verdachte situaties dienen gemeld te worden via 112.

Signalen over collecten zonder vergunning kunnen worden gemeld bij de gemeente. Indien instellingen collecteren zonder vergunning zal de afdeling APV van de gemeente actie ondernemen richting de betreffende instelling. Er wordt niet handhavend opgetreden naar aanleiding van deze signalen. De signalen kunnen gemeld worden via internet, de app en telefonisch.

Aanmelden
Direct aanmelden